Parti̇ Tüzüğü

BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR

MADDE 1 : KURULUŞ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları ve diğer hukuki mevzuat çerçevesinde faaliyette bulunan siyasi bir kuruluştur.

Partinin Genel Merkezi Ankara’dadır.

Partinin kısa adı “BTP” dir.

Partinin özel işareti: On altı yıldız, hilal ve partinin kısa adından oluşmaktadır.

Parti işaretinin kompozisyonunda; kırmızı renkli zemin üzerinde beyaz renkli onaltı yıldız, hilal ve BTP harfleri bulunmaktadır. Ortada açıklığı sağa bakan hilal; hilalin çevresinde daire şeklinde onaltı yıldız mevcut olup altında da BTP harfleri yer almaktadır.

MADDE 2 : PARTİNİN AMACI

Partinin amacı, Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Toplumun milli ve manevi değerleri ile Anayasanın Genel Esaslar kısmında yer alan ilkelere, demokratik kurallara ve kişi haklarına sahip çıkarak korumak ve ülkemizin her alanda en ileri düzeye ulaşması için tüzük ve programında belirtilen hususları gerçekleştirmektir.

İKİNCİ KISIM PARTİ ÜYELİĞİ

MADDE 3: ÜYE OLMA ŞARTLARI

Parti programını ve tüzüğünü benimsemiş olanlardan yasal sakıncası bulunmayan, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan, 18 yaşını bitirmiş her Türk vatandaşı partiye üye olabilir. Ancak:

Halen görevli olan; hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yükseköğretim öncesi öğrencileri partiye üye olamazlar.

1- Kamu hizmetlerinden yasaklılar,

2- Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

3- Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç üç yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

4-Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,

5- Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkum olanlar, Partiye üye olamazlar ve üye kaydedilemezler.

Partiye üye olmak isteyenler, partinin tüzük ve programını kabul ettiklerini ve üyelik aidatı ödeme taahhütlerini içeren, adları soyadları, doğum yeri ve doğum tarihleri, meslek veya sanatları ile ikametgahlarının yazılacağı bir giriş beyannamesini imzalayarak partinin ilçe başkanlığına müracaat ederler. İlçe Yönetim kurulu tarafından müracaatları uygun bulunanlar üyeliğe kabul edilir. Üyeliğe kabul edilenler üye kayıt defterine kabul sırasına göre işlenir. Üyeliği reddedilenlere bu durum yazı ile bildirilir. Üyeliği reddedilen kişinin tebliğ tarihindenitibaren 7 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz hakkı vardır. İl yönetim kurulunun bu müracaat üzerine vereceği karar kesindir.

Parti üyelerine Genel Merkez tarafından hazırlanan kimlik belgeleri, kayıtlı oldukları ilçe başkanlıklarınca verilir. Yer değiştirenler eski kimlik belgelerini vererek yenilerini alırlar.

Milletvekili ve mahalli idare seçimlerinde parti üyesi olmaksızın Parti listelerinden aday olup da seçimi kazananlar partiye üye kaydolurlar.

MADDE 4: GENEL MERKEZİN KAYIT YETKİSİ

Partiye üye olmak isteyen TBMM üyeleri, Belediye Başkanları, Partilerin Merkez Yönetim yada Merkez Disiplin Kurulu üyeliği yapmış bulunanların başvuruları Genel Merkez Yönetimince değerlendirip karara bağlanır. Bunlara ait üyeliğe kabul kararı ile giriş beyannamelerinin bir sureti, arzu ettikleri ilçeye gönderilerek kayıtları ikmal edilir. Ayrıca Merkez Yönetim Kurulu partiye alınmalarında fayda gördüğü kimselerin alınmalarına karar verebilir ve bunların giriş beyannameleri ile haklarındaki kararın bir sureti istedikleri ilçeye gönderilerek kayıtları ikmal edilir.

MADDE 5: PARTİDEN AYRILMIŞ OLANLARIN TEKRAR ÜYELİĞE ALINMALARI

Partiden istifa etmiş olanların partiye tekrar alınabilmeleri, ilçe yönetim kuruluna başvuru ve bu kurulun önerisiyle İl Yönetim Kurulu Kararıyla olur. Müracaatı kabul edilmeyenler 7 gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilirler. Kurulun kararı kesindir.

MADDE 6: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Parti Üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer.

1. Ölüm

2. istifa

3. Siyasi Partiler Kanunu ve Parti tüzüğündeki üye olma şartlarını kaybetmek.

4. Başka bir partinin herhangi bir kademesinde görev almak veya üye olmak.

5. Disiplin Kurullarının kararları ile partiden çıkartılmak.

Ölüm dışında üyelik kaydının silinmesine karar verilen kişi bu karara karşı 7 gün içinde partinin bir üst yönetimine itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilecek karar kesindir.

Merkez Yönetim Kurulu gerek gördüğü haller ve yerlerde üye kayıtlarının iptal edilerek yeniden yazılmasına karar verebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM PARTİ TEŞKİLATI

MADDE 7: TEMEL TEŞKİLAT

Partinin temel teşkilatı; Genel Merkez, il, ilçe ve belde teşkilatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu, il genel meclisi ve belediye meclisi gruplarından ibarettir. Partinin temel teşkilatı yanında yan kuruluşları ile yurtdışı temsilcilikleri de bulunur.

MADDE 8: TEŞKİLAT KADEMELERİ

A-Parti Temel Teşkilat kademeleri aşağıdaki birimlerden oluşur:

1- Genel Merkez Teşkilatı:
Büyük kongre,
Genel Başkan,
Merkez Yönetim Kurulu,
Başkanlık Divanı,
Yüksek Disiplin Kurulu,
Müşterek Disiplin Kurulu

2- İl Teşkilatı:
İl kongresi,
İl başkanı,
İl Yönetim Kurulu,
İl disiplin kurulu,

3- İlçe Teşkilatı:
İlçe kongresi,
İlçe başkanı,
İlçe yönetim kurulu,

4- Belde teşkilatı,
5- Parti Grupları
TBMM Grubu
İl Genel Meclisi Grubu
Belediye Meclis Grubu

B- Partinin yan kuruluşları aşağıdaki birimlerden oluşur;

1-Gençlik Kolları ve Kadın Kolları
2-Yardımcı Kurul ve
Komisyonlar

C- Partinin Yurt dışı temsilciliği

Almanya’nın Berlin, Mannheim, Stutgart, Münich, şehirlerinde; Hollanda’nın Rotterdam, Utrecht şehirlerinde Belçika’nın Gent şehrinde yurtdışı parti temsilcilikleri açılır. Genel başkan, gerekli gördüğü hallerde yurtdışı parti temsilciliklerinden herhangi birinin veya tamamının temsilciliğini iptal edebilir.

MADDE 9: TEŞKİLATIN MERKEZLERİ

Genel Merkez Teşkilâtı Ankara il merkezinde bulunur.

Parti teşkilâtı mülki idare bölümlerine paralel olarak, il ve ilçe teşkilatları, ilgili il ve ilçe merkezlerinde; belde teşkilatları, il ve ilçe merkezleri hariç olmak üzere belediye teşkilatı olan yerlerde bulunur.

Belde yönetim kurulu ilçe yönetim kuruluna, ilçe yönetim kurulu il yönetim kuruluna, il yönetim kurulu Merkez Yönetim Kuruluna bağlıdır.

DÖRDÜNCÜ KISIM GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

MADDE 10: BÜYÜK KONGRE

Büyük kongre partinin en yüksek organıdır. Seçilmiş ve tabii delegelerden meydana gelir.

Tabii delegeler:

a- Parti Genel Başkanı,

b- Merkez Yönetim Kurulu üyeleri,

c- Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri

d- Partili Bakanlar ve Milletvekilleri

e- Partinin kurucu üyelerinden ibarettir.

B Seçilmiş delegeler: TBMM üye tam sayısının iki katından fazla olmamak üzere tüzük hükümlerine göre il kongrelerini tamamlamış illerden seçilen delegelerdir. Teşkilatı kurulmuş bulunan illerden hangi sayıda delege seçileceği o ilin milletvekili sayısından az olmamak üzere MYK tarafından belirlenir”

Tabii üyeler ayrıca il kongrelerinde delege olarak seçilemezler.

Parti kurucuları ilk büyük kongreyi kuruluşundan itibaren iki yıl içinde toplamak zorundadırlar. Kurucular parti üyelikleri devam ettiği sürece parti kongrelerinin tabii üyeleridir.

Büyük kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar, bu kongrenin yetkilerini kurucular kurulu kullanır. Partinin genel başkanı ile yaş kaydı aranmaksızın kuruculuk şartlarını haiz merkez karar ve yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu üyeleri ve milletvekilleri, bu kurulun tabii üyeleridir.Büyük Kongre seçilmiş delegelerinin görev süresi, bir sonraki olağan büyük kongreye katılacak delegelerin seçimine kadar devam eder.

MADDE 11: BÜYÜK KONGRENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Parti Genel Başkanını, Merkez Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerini, Yüksek Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerini seçmek

Partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak,

Partinin Merkez Yönetim Kurulu faaliyetleri ile gelir ve gider hesaplarını ibra etmek veya reddetmek,

Kanunlar, parti tüzük ve programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla, kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında genel nitelikte olmak şartıyla temenni mahiyetinde veya bağlayıcı kararlar almak,

Kanunun ve parti tüzüğünün gösterdiği sair hususlarda kararlar almak,

Partinin kapanmasına veya başka bir partiyle birleşmesine ve böylece hukuki varlığının sona erdirilmesine dair kararlar almak,

Parti mallarının tasfiye veya intikal şekline dair kararlar almak, Büyük Kongrenin yetkilerindendir.